Tietoa SKLY:stä

Mitä SKLY tekee?

SKLY kokoaa yhteen keuhkosairauksien erikoislääkärit ja keuhkosairauksiin erikoistuvat lääkärit sekä kaikki keuhkosairauksista kiinnostuneet lääkärit. Yhdistyksellä on myös kannattajajäseniä. SKLY järjestää koulutusta erikois- ja erikoistuville lääkäreille. Keväisin pidetään Keuhkolääkäripäivät, joiden yhteydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous. Joka kolmas vuosi kokouksen yhteydessä on yleensä järjestetty nuorten keuhkotutkijoiden ”Progess Report”, jossa parhaat esitykset palkitaan. Viimeisin Progress Report järjestettiin Keuhkolääkäripäivillä keväällä 2023.

Mikä on SKLY?

SKLY on Suomen Lääkäriliiton alainen erikoislääkäriyhdistys. SKLY on toiminut keuhkosairauksien alan keulakuvana jo yli 90 vuoden ajan. Yhdistys perustettiin maaliskuun 18. päivänä 1928. Alkuperäinen nimi “Suomen Tuberkuloosilääkäriyhdistys” muutettiin nykyiseen muotoonsa “Suomen Keuhkolääkäriyhdistys – Finlands Lungläkarförening” toukokuun 12. päivänä 1958.

Yhdistys antaa lausuntoja keuhkosairauksien alaa koskevissa asioissa. Pyrkimyksenä on kehittää keuhkosairauksien erikoisalaa Suomen terveydenhuollon tarpeita vastaavaksi.

Jäseniä on yli 400. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kymmenen henkilöä. Puheenjohtajana toimii Paula Kauppi ja sihteerinä Ollipekka Kailari. Hallitus päättää kokouksissaan uusien jäsenien ja kannatusjäsenien valinnoista.

Miten pääsen jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Lähetä vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen sihteerille (info (ät) skly.fi). Laita sähköpostiviestiin lyhyt perustelu siitä, miksi haluat jäseneksi, koko nimesi, syntymäaikasi, postiosoitteesi, toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yhdistyksen sihteeri on sinuun tämän jälkeen yhteydessä sähköpostitse.

Kannatusjäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella hallitukselta, lisätietoja saa yhdistyksen puheenjohtajalta tai sihteeriltä (info (ät) skly.fi). Mikäli kannatusjäsen haluaa yrityksen logon ja yhteystiedot näkyviin SKLY verkkosivuilla jäsenalueella, lähetä logo ja yhteystiedot sihteerille sähköpostitse.

SKLY:n hallitus

Paula Kauppi

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja sekä muut asiaan perehtyneet hallituksen jäsenet vastaavat yhdistyksen lausunnoista.. Puheenjohtaja vastaa myös tutkimusasioista sekä erikoistuvien koulutuksesta ja koulutuksen auditoinnista. Kaikki hallituksen jäsenet vastaavat koulutusten suunnittelusta.

SKLY:n kannatusjäsenet ja yhteistyökumppanit 2023

Yhdistyksen säännöt

(muutos v. 1977, 1978, 2009, 2014 ja 2021)

Nykyiset 2021 päivitety säännöt löydät Keuhkolääkäriyhdistyksen_säännöt_190321.pdf

__________
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry, Finlands Lungläkarförening rf. Sen kotipaikkana on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on olla maan kaikkien keuhkosairauksien erikoisalalla toimivien lääkärien yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan ja oikeuksiaan sekä edistää osaltaan keuhkosairauksien tieteellistä tutkimusta ja ennaltaehkäisyä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää kokouksia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia,
2) tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja toisille lääkärijärjestöille,
3) edustaa alansa lääkäreitä sekä kotimaassa, että ulkomailla,
4) voi jakaa tunnustuspalkintoja ja apurahoja keuhkosairauksien erikoisalan näkyvyyden tai tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi. Näiden myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

3. Yhdistyksen sisäiset jaostot
Yhdistyksen jäsenet voivat ryhmittyä jaostoiksi määrätyn ammatillisen erikoisalan perusteella tähän alaan kuuluvien asioiden ja kysymysten aloitteen luontoista valmistelua tai myös yleisluontoista valmistelua tai myös yleisluontoista käsittelyä varten. Jaostot valitsevat itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin pöytäkirjan pitämistä varten.

4. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä laillistettu lääkäri, jolla on oikeus toimia Suomessa lääkärinä. Jäsenyyttä pyydetään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta tai puheenjohtajalta, hallitus hyväksyy aina uudet jäsenet. Jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Eläkkeelle siirryttyään jäsen vapautuu jäsenmaksujen suorittamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä tekee itsensä syypääksi epäkollegiaaliseen tai lääkärille sopimattomaan käyttäytymiseen tai jos jäsen ei täytä hänelle kuuluvia yhdistyslain mukaisia tai näissä säännöissä määrättyjä velvollisuuksia. Jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kolmena peräkkäisenä vuotena. Jäseneksi pyrkivällä, jonka pyyntöä hallitus ei ole hyväksynyt, ja erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa asiasta kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle 30 päivän kuluessa hallituksen päätöksestä tiedon saatuaan.
Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen päätöksellä sen toimialalla erikoisesti ansioituneen koti- tai ulkomaisen henkilön. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostunut muukin kuin edellä tarkoitettu henkilö tai myös oikeustoimikelpoinen yhteisö.
Kannatusjäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka suuruuden määrittää yhdistyksen vuosikokous. Kannatusjäsenyys voidaan vahvistaa vuodeksi kerrallaan tai määritellä pysyväksi, jolloin jäsenyys täytyy erikseen irtisanoa.
Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä yhdeksän vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Jäsenten toimikausi alkaa heti vaalin tapahduttua ja kestää kolme vuotta.

6. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Sen päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
1) valvoa, että yhdistyksen tuloista ja menoista pidetään asianmukaista kirjanpitoa,
2) laatia vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta,
3) laatia vuosikokoukselle ehdotus talousarvioksi kulumassa olevaa tilikautta varten,
4) kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
5) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yhdistystä, keuhkosairauksien erikoisalalla toimivia lääkäreitä ja keuhkosairauksia koskevista asioista,
6) pitää yhdistyksen jäsenluetteloa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

9. Tilikausi
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään toiminnantarkastajille tarkastettavaksi ennen seuraavan helmikuun loppua. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi vuosi. Toiminnantarkastuksen tulee olla suoritettu kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys päättää asioistaan vuosikokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua sekä ylimääräisissä kokouksissa, joita pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittaen kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Yhdistys kutsutaan kokoukseen jäsenille sähköpostitse tai postitse lähetetyllä kirjeellä tai Suomen Lääkärilehdessä julkaistulla tiedonannolla. Kutsu on lähetettävä tai julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokous voidaan hallituksen päätöksellä toteuttaa myös kokonaan virtuaalisena etäyhteyksiä hyödyntäen, jos tämä on lain ja asetusten puitteissa sallittu.

11. Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2) esitellään hallituksen toimintakertomus kuluneelta vuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto ja hallituksen siinä ehkä tehtyjen huomautusten johdosta tekemä selvitys,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
4) määrätään jäsenmaksujen suuruus,
5) määrätään hallitusten jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot,
6) käsitellään hallituksen talousarvioehdotus,
7) toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle,
8) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä, sekä
9) käsitellään kokouksessa muut kokouskutsussa mainitut ja muitakin kokouksessa esiteltäviä asioita, mikäli vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä suostuu niitä käsittelemään ja niistä päättämään, ei kuitenkaan yhdistyslain 14§:ssä mainittuja asioita.

12. Äänestäminen
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

13. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat yhdistyksen kokouksen päätöksellä keuhkosairauksien tutkimusta ja keuhkosairauksien ennaltaehkäisevää työtä edistävään tarkoitukseen.

14. Yhdistyksen toiminta ja laki
Muuten on yhdistyksen toiminnassa noudatettava mitä yhdistyksistä annetuissa laeissa on säädetty tai säädetään.

SKLY 2010 toimintakertomukset

2023

Kannatusjäsenet ja yhteistyökumppanit