Tietoa SKLY:stä

Mitä SKLY tekee?

SKLY kokoaa yhteen keuhkosairauksien erikoislääkärit ja keuhkosairauksiin erikoistuvat lääkärit sekä kaikki keuhkosairauksista kiinnostuneet lääkärit. Yhdistyksellä on myös kannattajajäseniä. SKLY järjestää koulutusta erikois- ja erikoistuville lääkäreille. Keväisin pidetään Keuhkolääkäripäivät, joiden yhteydessä pidetään yhdistyksen vuosikokous, syksyisin yleensä yksipäiväinen syyskokous. Molempien yhteydessä järjestetään koulutusta erikoisalan ajankohtaisista aiheista. Joka kolmas vuosi syyskokouksen yhteydessä pidetään nuorten keuhkotutkijoiden  ”Progess Report”, jossa parhaat esitykset palkitaan. Seuraava Progress report järjestetään v. 2022.

Mikä on SKLY?

SKLY on Suomen Lääkäriliiton alainen erikoislääkäriyhdistys. SKLY on toiminut keuhkosairauksien alan keulakuvana jo yli 90 vuoden ajan. Yhdistys perustettiin maaliskuun 18. päivänä 1928. Alkuperäinen nimi “Suomen Tuberkuloosilääkäriyhdistys” muutettiin nykyiseen muotoonsa “Suomen Keuhkolääkäriyhdistys – Finlands Lungläkarförening” toukokuun 12. päivänä 1958.

Yhdistys antaa lausuntoja keuhkosairauksien alaa koskevissa asioissa. Pyrkimyksenä on kehittää keuhkosairauksien erikoisalaa Suomen terveydenhuollon tarpeita vastaavaksi.

Jäseniä on  yli 400. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Riitta Kaarteenaho ja sihteerinä Hanna Jaula. Hallitus päättää kokouksissaan uusien jäsenien ja kannatusjäsenien valinnoista.

Miten pääsen jäseneksi tai kannatusjäseneksi?

Lähetä vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen sihteerille (info@skly.fi). Laita sähköpostiviestiin lyhyt perustelu siitä, miksi haluat jäseneksi, koko nimesi, syntymäaikasi, postiosoitteesi, toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yhdistyksen sihteeri on sinuun tämän jälkeen yhteydessä sähköpostitse.

Kannatusjäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella hallitukselta, lisätietoja saa yhdistyksen puheenjohtajalta (riitta.kaarteenaho@oulu.fi) tai sihteerilta (info@skly.fi). Mikäli kannatusjäsen haluaa yrityksen logon ja yhteystiedot näkyviin SKLY verkkosivuilla jäsenalueella, lähetä logo ja yhteystiedot sihteerille sähköpostitse.

SKLY:n hallitus

Riitta Kaarteenaho

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja sekä muut asiaan perehtyneet hallituksen jäsenet vastaavat yhdistyksen lausunnoista sekä Forum of European Respiratory Societies (FERS) edustuksesta vastaa. Puheenjohtaja vastaa myös tutkimusasioista sekä erikoistuvien koulutuksesta ja koulutuksen auditoinnista. Kaikki hallituksen jäsenet vastaavat koulutusten suunnittelusta.

SKLY:n kannatusjäsenet 2019

Yhdistyksen säännöt

(muutos v. 1977, 1978, 2009 ja 2014)

2014 päivitetyt säännöt löydät SKLY_saannot_2014

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry- Finlands Lungläkarförening rf. Sen kotipaikkana on Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla maan kaikkien keuhkosairauksien erikoisalalla toimivien lääkärien yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan ja oikeuksiaan sekä edistää osaltaan keuhkosairauksien tieteellistä tutkimusta ja ennaltaehkäisyä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1)  järjestää kokouksia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia,
2)  tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille ja toisille lääkärijärjestöille,
3)  edustaa alansa lääkäreitä sekä kotimaassa, että ulkomailla.

4) voi jakaa tunnustuspalkintoja ja apurahoja keuhkosairauksien erikoisalan näkyvyyden tai tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi. Näiden myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

3 §

Yhdistyksen jäsenet voivat ryhmittyä jaostoiksi määrätyn ammatillisen erikoisalan perusteella tähän alaan kuuluvien asioiden ja kysymysten aloitteen luontoista valmistelua tai myös yleisluontoista valmistelua tai myös yleisluontoista käsittelyä varten.

Jaostot valitsevat itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin pöytäkirjan pitämistä varten.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen hallituksen hyväksymä laillistettu lääkäri. Jäsenyyttä pyydetään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta tai puheenjohtajalta, hallitus hyväksyy aina uudet jäsenet. Jäsenen tulee suorittaa jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Eläkkeelle siirryttyään jäsen vapautuu jäsenmaksujen suorittamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä tekee itsensä syypääksi epäkollegiaaliseen tai lääkärille sopimattomaan käyttäytymiseen tai jos jäsen ei täytä hänelle kuuluvia yhdistyslain mukaisia tai näissä säännöissä määrättyjä velvollisuuksia. Jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmena peräkkäisenä vuotena.
Jäseneksi pyrkijällä, jonka pyyntöä hallitus ei ole hyväksynyt, ja erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa asiasta kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle 30 päivän kuluessa hallituksen päätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen hallituksen päätöksellä sen toimialalla erikoisesti ansioituneen koti- tai ulkomaisen henkilön. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostunut muukin kuin edellä tarkoitettu henkilö tai myös oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.  Kannatusjäseneksi hyväksytyllä yhteisöllä on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin kaksi edustajaa.  Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe – mutta ei äänioikeutta.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja sekä 9 vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Jäsenten toimikausi alkaa heti vaalin tapahduttua ja kestää kolme vuotta.

6 §

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Sen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7 §

Hallituksen tehtävänä on:
1)  valvoa, että yhdistyksen tuloista ja menoista pidetään asianmukaista kirjanpitoa,
2)  laatia vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta,
3)  laatia vuosikokoukselle ehdotus talousarvioksi kulumassa olevaa tilivuotta varten,
4)  kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
5)  tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yhdistystä, keuhkosairauksien erikoisalalla toimivia lääkäreitä ja  keuhkosairauksia koskevista asioista,
6)  pitää yhdistyksen jäsenluetteloa.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

9 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään toiminnantarkastajille tarkastettavaksi ennen seuraavan helmikuun loppua. Toiminnantarkastajien toimikausi on yksi vuosi. Tilintarkastuksen tulee olla suoritettu kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10 §

Yhdistys päättää asioistaan vuosikokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna ennen huhtikuun loppua sekä ylimääräisissä kokouksissa, joita pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittaen kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat. Yhdistys kutsutaan kokoukseen jäsenille sähköpostitse tai postitse lähetetyllä kirjeellä tai Suomen Lääkärilehdessä julkaistulla tiedonannolla. Kutsu on lähetettävä tai julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

11 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)  Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa.
2)  esitetään hallituksen toimintakertomus kuluneelta vuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto ja
hallituksen siinä ehkä tehtyjen huomautusten johdosta tekemä selvitys,
3)  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
4)  määrätään jäsenmaksujen suuruus,
5)  määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
6)  käsitellään hallituksen talousarvioehdotus,
7)  toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle,
8)  valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamies tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä, sekä
9) käsitellään kokouksessa muut kokouskutsussa mainitut ja muitakin kokouksessa esitettäviä asioita, mikäli vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista jäsenistä suostuu niitä käsittelemään ja niistä päättämään, ei kuitenkaan yhdistyslain 14 §:ssä mainittuja asioita.

12 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan, että sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

13 §

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat yhdistyksen kokouksen päätöksellä keuhkosairauksien tutkimusta ja keuhkosairauksien ennalta ehkäisevää työtä edistävään tarkoitukseen.

14 §

Muuten on yhdistyksen toiminnassa noudatettava mitä yhdistyksistä annetuissa laeissa on säädetty tai säädetään.

SKLY 2010 toimintakertomukset

2019

Kannatusjäsenet